[My Best Friend] Clare

$229.00가격
 •                           The 1st Edition of Classic Collection

                                           ​• ​My Best Friend •

                                             Clare (클레어)

   

  Classic Collection 시리즈는 예쁜 동화책 느낌을 담아보고 ​싶었어요. 첫번째 이야기 속 주인공인 두 소녀, 제이미와 클레어입니다.

  '빨간머리 앤'의 앤과 다이애나를 생각하며 첫번째 시리즈를 기획했는데요 제게 의미있는 두 친구의 이름을 첫번째 이야기 주인공들에게 붙여주었답니다. 

   

  My Best Friend 클레어 : 스킨 컬러 노멀